Aanleg van klepstuw en vispassage bij de Collse watermolen.

Bij de Collse watermolen is een grote bouwplaats gecreëerd voor de aanleg van een klepstuw en een vispassage.
Opdrachtgever is Waterschap De Dommel.
De werkzaamheden duurden tot eind oktober 2015.

De stuw stroomopwaarts, die het water naar de molentak regelt, is gesloopt en werdt vervangen door een automatische geregelde klepstuw.
Naast de klepstuw is een vispassage aangelegd. De‘De Wit'-vispassage bestaat uit een langgerekte betonnen bak met tussenschotten om zo weinig mogelijk water voor de molen te verliezen.
In juli 2015 zijn damwanden ingebracht voor de gemeenschappelijke bouwput voor de aanleg van de klepstuw en de vispassage.
De bouwput is tot 6 meter diep uitgegraven en wordt voorzien van een funderingslaag van 1,5 meter onderwaterbeton.
Tijdens het uitgraven zijn oude houten funderingsdelen van de vorige sluizen aangetroffen.
Een archeologisch bureau heeft alles in kaart gebracht. Het is de bedoeling dat de nieuwe stuw hetzelfde bovengrondse aangezicht krijgt als de oude sluis.
De klassieke tandheugelbedieningen van de oude stuw worden teruggeplaatst, maar krijgen geen functie meer.

De aanleg van de vispassage en de automatisch functionerende klepstuw maken onderdeel uit van het project “Herinrichting Beekdal Kleine Dommel, Eindhoven-Nuenen”.
Het waterschap gaf eerder al uitvoering aan het project Natte Natuurparel Urkhovense Zeggen. Het natuurgebied de Urkhovense Zeggen is in belangrijke mate ontstaan door de eeuwenlange opstuwing van water door de molenaars.
De gemeente Eindhoven is nauw betrokken bij het project. De vispassage ligt op gemeentelijke grond evenals de Collse watermolen.
Nadat de eerste plannen van het waterschap bekend zijn geworden, heeft Stichting “De Eindhovense Molens” bij de gemeente Eindhoven aangegeven dat de oude sluis met de tandheugelbediening en de bakstenen poeren van grote monumentale waarde is. Zo is in een oude poer een gedenksteen aanwezig geweest waarop de initialen J.S. en het jaartal 1888.

De Monumentencommissie heeft zich intensief bezig gehouden met de beoordeling van het ontwerp van de nieuwe klepstuw. Nadat de sloopvergunning was verleend, is aannemer Vissers Ploegmakers B.V.  gestart met de werkzaamheden.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft de aannemer een tijdelijke weg met brug naar het moleneiland gebouwd. Op plekken, bovenstrooms, waar je normaliter niet kunt lopen vanwege de drassigheid, rijden nu vrachtwagens en kranen nadat veel zand gestort is. Later zal de oude ‘spaarvijver', waarover een stuk tijdelijke weg loopt, weer uitgegraven worden. Op oude foto's is te zien dat de molenaars vroeger hier een ‘spaarvijver‘ hebben gehad. Om eventuele grote hoeveelheden water te kunnen afvoeren is op moleneiland een tijdelijke overstort met afvoerkanaal aangelegd.

In de toekomst zal het waterpeil van de Kleine Dommel automatisch via de klepstuw geregeld worden. De molenaars van de Collse watermolen zullen de gang naar de molen minder vaak hoeven te maken als er flinke buien zijn geweest. De molenaars kunnen de klepstuw in mogelijke noodsituaties zelf gaan bedienen.

Het ‘Molenrecht' of stuwrecht blijft bij de Collse watermolen en de gemeente Eindhoven als eigenaar van de 7 eeuwen oude dubbele watermolen.

NB Wandelen in het werkgebied is tijdelijk niet toegestaan maar tijjdens de werkzaamheden blijft de Collse watermolen op zaterdagsochtend gewoon functioneren en bezoekers ontvangen.Click to contact teh webmasterCopyright © 2014. All rights reserved.Updated: Sunday, March 19, 2017